oktalite

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Geldigheid
1.1. De Algemene Voorwaarden gelden voor al onze handelsrelaties met klanten, indien de klant een onderneming (§ 14 BGB, Duits burgerlijk wetboek), een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is. Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Oktalite zijn uitsluitend gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden, die als kaderovereenkomst ook gelden voor toekomstige contracten voor de verkoop en/of levering van roerende goederen met dezelfde klant, zonder dat wij er telkens opnieuw op moeten wijzen.
1.2. Tegenstrijdige, afwijkende of aanvullende Algemene Voorwaarden maken, ook wanneer deze ons bekend zijn gemaakt, geen deel uit van het contract, tenzij hun geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.
1.3. Wettelijke verklaringen en gegevens die na de contractafsluiting door de klant aan ons verstrekt moeten worden (bijv. termijnbepalingen, reclamaties, verklaring van ontbinding of mindering) zijn uitsluitend in schriftelijke vorm geldig.

2. Contractafsluiting
2.1. De offertes van Oktalite zijn vrijblijvend.
2.2. Zodra de producten worden besteld, is de klant verplicht om de bestelde producten af te nemen. Oktalite is gerechtigd om het in de bestelling aangeboden contract binnen twee weken na ontvangst te aanvaarden. Doorslaggevend voor de inhoud en omvang van de te leveren goederen en diensten is de schriftelijke orderbevestiging van Oktalite.
2.3. Alle extra overeenkomsten, aanvullingen etc. zijn uitsluitend in schriftelijke vorm geldig.
2.4. Alle technische gegevens in onze catalogi en overige verkoopdocumentatie, lijsten en tekeningen zijn, net als de gewichts- en maatgegevens, met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij behouden ons bij kennelijke fouten echter het recht voor op correcties achteraf.
2.5. De contractafsluiting komt tot stand onder voorbehoud van de juiste en stipte levering door de leveranciers van Oktalite. Dit geldt alleen voor het geval dat Oktalite niet verantwoordelijk is voor het niet-leveren, met name wanneer Oktalite een congruente dekkingsovereenkomst heeft afgesloten met de leverancier. De klant wordt direct geïnformeerd wanneer de dienst of het artikel niet beschikbaar is. Een reeds volbrachte tegenprestatie wordt direct vergoed.

3. Leveringsomvang
3.1. Oktalite is gerechtigd om deelleveringen uit te voeren, mits deze redelijk zijn. Afwijkingen wat betreft de afmetingen, het gewicht, de technische vormgeving en de kleur, de productie en de omvang van de te leveren producten zijn binnen de voor de handel gebruikelijke, productspecifieke tolerantiegrenzen toegestaan. De klant gaat akkoord met alle afwijkende veranderingen die bijdragen aan een technische verbetering van het product.
3.2. Het product wordt geleverd in de toestand zoals beschreven in de productbeschrijving van Oktalite. Openbare uitingen, aanbevelingen of reclame gelden niet als contractuele beschrijving van de toestand van het product.
3.3. Eventuele informatie over de brandduur van lichtbronnen maakt geen deel uit van de overeenkomst betreffende de toestand van het product. Deze informatie is slechts vrijblijvend en Oktalite kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
3.4. De tot de offerte behorende documenten zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maatgegevens zijn, indien niets anders is overeengekomen, slechts bij benadering maatgevend. Met het oog op de planning van verlichtingsconcepten zet Oktalite er zich voor in om deze met inachtneming van de eventueel toepasselijke DIN-normen of overige richtlijnen uit te voeren. Oktalite kan hiervoor echter niet aansprakelijk worden gesteld, in het bijzonder ook vanwege de invloed van de individuele ruimte-uitrusting op het licht. De verlichtingsplanning is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de gemiddelde reflectiegraad van ruimtes.
3.5. Wanneer Oktalite een offerte voor een verlichtingsinstallatie uitbrengt en de klant de opdracht niet laat uitvoeren, is de klant verplicht om de speciaal voor hem opgestelde documenten uit eigen beweging direct aan Oktalite terug te sturen. Oktalite beschikt over de eigendoms- en auteursrechten van deze documenten. Ook bij een uitgevoerde order blijven de auteursrechten voor de planning van de verlichtingsinstallatie in handen van Oktalite.
3.6. De plaats van uitvoering is de maatschappelijke zetel van Oktalite.

4. Levertermijnen
4.1. Leverdata en levertermijnen zijn vrijblijvend, voor zover Oktalite niet een termijn of datum voor de levering uitdrukkelijk en schriftelijk als bindend heeft vastgelegd. De termijnen beginnen in geen geval te lopen voor de contractafsluiting en ook niet voordat de klant alle technische gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de order (bijv. precieze maten, kleuren etc.) aan Oktalite heeft meegedeeld. Voor contracten met een vaste levertermijn (§ 376 HGB, Duits wetboek handelsrecht) is een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Oktalite vereist.
4.2. Wanneer Oktalite de verzending van de levering door derden laat uitvoeren, is Oktalite wat betreft de inachtneming van de leverdata en levertermijnen uitsluitend aansprakelijk voor het behoorlijk selecteren van de transporteur. Oktalite kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omstandigheden die onder de verantwoordelijkheid vallen van de transporteur of voor omstandigheden die door overmacht worden veroorzaakt.
4.3. De levertermijnen worden passend verlengd in geval van overmacht of overige, op het moment van de contractafsluiting niet te voorspellen gebeurtenissen, die buiten de verantwoordelijkheid van Oktalite vallen, zoals alle soorten bedrijfsstoringen, niet door Oktalite veroorzaakte problemen bij de levering van materiaal of energiebronnen, transportvertragingen, stakingen, lock-outs, een tekort aan arbeidskrachten, energiebronnen of grondstoffen alsmede overheidsmaatregelen.
4.4. Wanneer Oktalite de levertermijn resp. de leverdatum niet nakomt, is de klant verplicht om Oktalite schriftelijk een redelijke termijn voor de nalevering te stellen. Wanneer Oktalite door eigen schuld de termijn niet haalt, heeft de klant het recht om het contract te ontbinden.
4.5. Indien Oktalite verantwoordelijk is voor de niet-naleving van bindend overeengekomen termijnen, kan de klant – voor zover hij aannemelijk maakt dat hij daardoor schade geleden heeft – voor elke volledige week vertraging een schadevergoeding eisen van 0,5% van de prijs van de levering of prestatie die vertraging heeft opgelopen, beperkt tot 5% in totaal van de betreffende prijs. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet wanneer Oktalite opzet of grove nalatigheid verweten kan worden of wanneer hij niet aan de aansprakelijkheid kan ontsnappen wegens overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade.
4.6. Oktalite is gerechtigd om minimaal 10 werkdagen van tevoren een vaste levertermijn mee te delen. Deze mag niet voor de in het contract vastgelegde levertermijn liggen. Wanneer de levertermijn vanwege redenen die door de klant worden veroorzaakt meer dan 10 werkdagen wordt verschoven, dan
a)  is Oktalite gerechtigd om de producten op kosten van de klant bij derden op te slaan;
b)  wordt de rekening aan de klant opgesteld en deze wordt betaalbaar; de termijn voor korting bij contante betaling en de betaaltermijn beginnen te lopen;
c)  gaat het risico van het teloorgaan of verslechteren van de producten over op de klant na een termijn van 10 werkdagen (zaterdag = werkdag) na de door Oktalite meegedeelde levertermijn. Dit geldt niet wanneer er sprake is van grove nalatigheid of opzettelijke fout van Oktalite of de derde waar de producten opgeslagen zijn.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5.1. De door Oktalite genoemde prijzen zijn tot het verstrekken van een definitieve offerte vrijblijvend. De basis voor de prijsberekening vormen de op het moment van de contractafsluiting geldende prijslijsten resp. de objectspecifieke offerteprijzen.
5.2. De prijzen gelden voor levering zonder montage af fabriek, inclusief een voor de handel gangbare verpakking, voor zover in de offerte niets anders wordt vermeld.
5.3. De verzend- en transportkosten moeten door de klant worden gedragen. Oktalite bepaalt, voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen, de verzendwijze en -middelen. Oktalite is gerechtigd maar niet verplicht om op de naam van en voor rekening van de klant de producten te verzekeren.
5.4. Alle prijzen moeten nog worden vermeerderd met de btw ter hoogte van het wettelijk vastgelegde tarief.
5.5. Wij komen standaard 30% vooruitbetaling overeen bij het plaatsen van een bestelling en geven hier 2% korting bij tijdige betaling op. De overige 70% dient binnen 20 dagen na factuurdatum te worden betaald. Indien de klant niet binnen de uiterste termijn, d.w.z. binnen 20 dagen na de factuurdatum, betaalt, is hij ook zonder aanmaning in gebreke.
5.6. Wanneer het tijdstip van de ontvangst van de rekening, het betalingsoverzicht of de toegang hiertoe niet met zekerheid kan worden bepaald, moet het bedrag uiterlijk 20 dagen na ontvangst van de tegenprestatie worden voldaan. Daarom gaat uiterlijk de 21e dag na ontvangst van de tegenprestatie de betalingsachterstand in.
5.7. Wanneer de klant een betalingsachterstand oploopt, kan Oktalite moratoire rente ter hoogte van 8 % p.a. boven het betreffende basisrentetarief conform § 247 BGB verlangen. De klant kan hier niet tegenin brengen dat Oktalite slechts een gering of geheel geen renteverlies heeft ondervonden. Bovendien blijft het recht om overige schade te verhalen onverminderd van kracht.
5.8. Oktalite behoudt zich het recht voor om openstaande vorderingen met behulp van een externe dienstverlener op te eisen. De hierdoor ontstane kosten moeten door de nalatige klant worden gedragen.
5.9. Oktalite is niet verplicht om een wissel aan te nemen. Wissels worden uitsluitend in specifieke gevallen op grond van een bijzondere overeenkomst geaccepteerd. De betaling geldt pas als voldaan, zodra de cheque of wissel werd geïnd. De disconto- en inningskosten voor de wissel worden bij de trekker in rekening gebracht zodra de vordering opeisbaar is. De kosten moeten direct contact worden betaald.
5.10. Onafhankelijk van specifiek overeengekomen betalingsvoorwaarden moeten openstaande vorderingen meteen door de klant worden betaald, wanneer deze in omstandigheden geraakt waardoor niet meer aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden kan worden vastgehouden. Dit is het geval wanneer er duidelijke tekenen zijn dat de financiële situatie van de klant wezenlijk achteruitgaat, met name in geval van staking van betalingen, ongedekte cheques, geprotesteerde wissels of betalingsachterstand. Wanneer hieruit blijkt dat de vervulling door de klant van een tegenprestatie aan Oktalite door het eigen gebrekkige prestatievermogen gevaar loopt, heeft Oktalite het recht om levering tegen directe betaling te eisen of van de klant een waarborg te eisen. Daarnaast is Oktalite gerechtigd om een redelijke termijn vast te leggen waarin de klant moet voldoen aan het leveren tegen betaling of het verschaffen van een waarborg. Wanneer de klant hiertoe niet in staat is en de termijn is verlopen, kan Oktalite het contract ontbinden.
5.11. De klant heeft alleen een verrekenings- en retentierecht wanneer zijn tegeneisen rechtsgeldig en onbetwistbaar zijn. In het kader van de garantie op materiële gebreken mag de klant na een gerechtvaardigde reclamatie betalingen alleen achterhouden voor een bedrag dat in een redelijke verhouding staat tot het opgetreden materiële gebrek en op voorwaarde dat zijn tegeneis steunt op dezelfde contractuele relatie.

6. Risico-overdracht
6.1. Het risico van toevallige teloorgang of verslechtering van de waren gaat over op de klant op het moment dat de waren worden geleverd aan de expediteur, de transporteur of een andere persoon die instaat voor de verzending.
6.2. De overdracht geldt ook als plaatsgevonden, wanneer de klant na ontvangst van het bericht van Oktalite van de afhaal- of verzendingsgereedheid van de waren vertraging bij de aanname oploopt. Er is sprake van aannamevertraging wanneer er zeven werkdagen zijn verstreken (zaterdag = werkdag) nadat Oktalite de klant bericht heeft gedaan dat de waren gereed staan.
6.3. Wanneer Oktalite de waren zelf levert, omdat deze bijv. ook moeten worden gemonteerd, gaat het risico van toevallige teloorgang of verslechtering van de waren over op de klant, zodra deze onder de bewaarneming van de klant vallen. Het is niet relevant of de montage van de waren reeds heeft plaatsgevonden of niet.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Het eigendom aan de geleverde goederen gaat niet eerder van Oktalite op de klant over dan wanneer deze aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met Oktalite bestaande handelsrelatie heeft voldaan.
7.2. De klant is verplicht om de waren onder eigendomsvoorbehoud goed te behandelen. Hij is met name verplicht om deze zelf voldoende tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen vuur-, water- en diefstalschade. Voor zover onderhouds- en inspectiewerkzaamheden nodig zijn, dient de klant deze tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud tijdig uit te voeren op eigen kosten.
7.3. De klant is verplicht om Oktalite tijdens het eigendomsvoorbehoud onmiddellijk op te hoogte te stellen wanneer derden zich toegang tot de waren verschaffen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om inbeslagname, beschadiging of de vernietiging van de waren. Wanneer de waren in het bezit van iemand anders komen, moet dit onmiddellijk worden meegedeeld aan Oktalite. Dit geldt ook wanneer de klant het woon- of werkadres wisselt. De klant is tijdens deze periode niet gerechtigd de goederen te verpanden of in zekerheid te geven.
7.4. Oktalite is gerechtigd om, bij schending van het contract door de klant, met name bij niet-nakoming van de betalingsvoorwaarden of bij de niet-nakoming van de plichten onder lid 7.2 en 7.3 van deze bepalingen, het contract te ontbinden en teruggave van de goederen te eisen.
7.5. De klant is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verder te verkopen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Er is geen sprake van verkoop tijdens de normale uitoefening van het bedrijf, wanneer de klant in stri jd met lid 7.3 de waren onder eigendomsvoorbehoud aan een derde partij verpandt, in zekerheid geeft en/of onderwerpt aan factoring en/of een sale-and-lease-back-transactie. De betalingsvorderingen van de klant op de afnemers ten gevolge van een doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen alsmede andere vorderingen van de klant op de afnemers of derden met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen die hun oorsprong vinden in een andere rechtsgrond (met name vorderingen ten gevolge van onrechtmatige daden en aanspraken op verzekeringsuitkeringen), met inbegrip van alle saldovorderingen uit rekeningcourant, staat de klant reeds nu compleet aan Oktalite af. Oktalite neemt de cessie aan. Na de cessie is de klant gerechtigd om de vordering in te vorderen. Oktalite behoudt zich het recht voor de vordering zelf in te vorderen, zodra de klant niet reglementair aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en een betalingsachterstand oploopt. Voor zover de klant in strijd met de overeenkomst handelt - in het bijzonder wanneer hij een betalingsachterstand oploopt - kan Oktalite van de klant verlangen dat deze de afgestane vorderingen en de betreffende schuldenaar bekend maakt, de betreffende schuldenaars de cessie meedeelt en alle documenten overhandigt en alle informatie verstrekt die Oktalite nodig heeft om de vordering te innen.
7.6. Het be- en verwerken van de goederen door de klant gebeurt in het kader van het eigendomsvoorbehoud altijd in naam en in opdracht van Oktalite. Wanneer er een verwerking plaatsvindt met goederen die niet van Oktalite zijn, wordt Oktalite mede-eigenaar van dit product naar verhouding van de waarde van de waren die door Oktalite zijn geleverd ten opzichte van de overige verwerkte goederen. Dit geldt ook wanneer de waren vast worden verbonden of vermengd met andere goederen die niet van Oktalite zijn.
7.7. Voor zover de waarde van de aan Oktalite verstrekte zekerheidsrechten de hoogte van de vorderingen van Oktalite met meer dan 10% overtreft, heeft de klant een recht op vrijgave van een redelijk, door Oktalite te bepalen deel van de zekerheidsrechten.

8. Verpakking en elektronisch afval
Plaats van uitvoering voor de conform § 4 VerpackV (Duitse verpakkingsverordening) bestaande terugnameplicht van Oktalite is de vestiging van Oktalite in Keulen. De klant mag transportverpakkingen hier teruggeven. De teruggave kan uitsluitend plaatsvinden tijdens de openingstijden van Oktalite. De teruggegeven transportverpakkingen moeten schoon, vrij van vreemde stoffen en per verpakkingssoort gesorteerd zijn. Wanneer dit niet het geval is, mag Oktalite van de klant een vergoeding verlangen voor de extra kosten die ontstaan bij het verwerken van het afval.

9. Aansprakelijkheid voor materiële gebreken
9.1. Voor de rechten van de klant bij materiële en juridische gebreken gelden de wettelijke voorschriften, tenzij hierna een andersluidende overeenkomst wordt getroffen.
9.2. Wanneer er bij de controle of later een gebrek aan het licht komt, moet Oktalite hier direct schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. Zichtbare gebreken moeten binnen een termijn van twee weken vanaf de ontvangst van de waren schriftelijk worden meegedeeld. Voor het voldoen aan de termijn geldt in beide gevallen het op tijd versturen van een schriftelijke mededeling. Wanneer de klant niet voldoet aan de verplichtingen met betrekking tot onderzoek en reclamatie (§ 377, § 381 HGB), kan Oktalite niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-gemelde gebreken.
9.3. De klant moet de hem toegestuurde waren op transportschade controleren en conform § 438 HGB aan de buitenkant zichtbare schade direct schriftelijk meedelen. De waren gelden als conform de overeenkomst geleverd, wanneer niet binnen 7 dagen melding wordt gedaan van de verdwijning of een niet uitwendig zichtbare beschadiging.
9.4. Bij een gegronde reclamatie mag Oktalite naar eigen keuze het gebrek repareren of de waren vervangen.
9.5. Wanneer de waren bij Oktalite moeten worden gerepareerd, draagt de klant de kosten voor het verzenden van de defecte onderdelen. Wanneer de waren worden gerepareerd, moet de klant het defecte artikel resp. de vervangen onderdelen conform de wettelijke voorschriften teruggeven aan Oktalite.
9.6. Wanneer Oktalite niet in staat is om de defecte waren te repareren of na te leveren, wanneer Oktalite conform § 439 lid 3 BGB het recht heeft dit te weigeren, wanneer Oktalite een onredelijke vertraging oploopt bij het repareren of vervangen alsmede wanneer de reparatie of vervanging twee keer mislukt, heeft de klant het recht om naar zijn keuze de koopovereenkomst te ontbinden of een passende vermindering van de koopprijs te verlangen. Bij onbeduidende gebreken vervalt het recht op ontbinding van het contract of vermindering van het bedrag.
9.7. Wanneer blijkt dat de klant onterecht heeft geëist dat Oktalite een gebrek verhelpt, kan Oktalite van de klant verlangen dat deze laatste de kosten hiervoor draagt. Dit is niet het geval wanneer de klant niet wist en ook niet had kunnen weten dat er geen sprake was van een gebrek.
9.8. Voor zover de wettelijke voorschriften over de aanschaf van verbruiksgoederen (§ 474 e.v. BGB), met name wat het regres betreft (§ 478 e.v. BGB), niet van toepassing zijn omdat niet aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, geldt voor aanspraken op grond van materiële of juridische gebreken een eenjarige verjaringstermijn vanaf de levering. Bij gebreken van waren die normaliter voor bouwwerken worden gebruikt en die gebrekkigheid van het bouwwerk hebben veroorzaakt, geldt de wettelijke vijfjarige verjaringstermijn vanaf oplevering conform § 438 lid 2 BGB. De voorschriften van § 438 lid 1 nr. 1, nr. 2 a.; § 444 BGB en de voorschriften van de productaansprakelijkheidswetgeving blijven geldig. Een stuiting of nieuw begin van de verjaringstermijn richt zich naar de wettelijke voorschriften.
9.9. De klant mag alleen schadevergoeding of vergoeding van vergeefse uitgaven eisen volgens lid 11. . Voor het overige is dit uitgesloten.

10. Garantievoorwaarden voor led producten
De algemene garantievoorwaarden kunnen worden ingezien op https://www.oktalite.com of kunnen op verzoek worden toegezonden. Naar de garantievoorwaarden

11. Schadevergoeding/aansprakelijkheid
11.1. Oktalite is, ongeacht de rechtsgrond, uitsluitend verplicht tot schadevergoeding wanneer er sprake is van opzet en grove nalatigheid, met name bij het verzuimen van contractuele en buitencontractuele plichten en bij onrechtmatige daad. In het geval van gewone nalatigheid beperkt de aansprakelijkheid van Oktalite zich tot schade door schending van leven, lichaam of gezondheid en voor schade ingevolge de schending van een wezenlijke contractplicht. In het laatste geval beperkt de aansprakelijkheid zich tot het vergoeden van de te voorziene, over het algemeen optredende schade. De aansprakelijkheid conform de productaansprakelijkheidswetgeving en de voorschriften van § 444 BGB blijven in elk geval van kracht.
11.2. Vorderingen van de klant vanwege kosten die noodzakelijk zijn voor de reparatie of vervanging in geval van een gebrek, zoals transport-, wegvervoers-, werk- en materiaalkosten, zijn uitgesloten wanneer de kosten hoger zijn omdat de geleverde waren achteraf naar een andere locatie werden gebracht dan de locatie die de klant bij de bestelling heeft aangegeven. Dit geldt niet wanneer de verplaatsing onder het doelmatige gebruik valt. Dit geldt ook voor het regres.
11.3. De klant moet bij een gegrond verzoek tot reparatie of vervanging vanwege zijn afnemers Oktalite binnen een redelijke termijn de mogelijkheid geven om de reparatie of vervanging zelf uit te voeren, alvorens ergens anders “vervanging” te regelen. De klant is verplicht om dit ook aan zijn afnemers op te leggen. Wanneer de klant deze verplichting schendt, behoudt Oktalite zich het recht voor om de schadevergoeding te korten tot het bedrag dat de reparatie of vervanging zou gekost hebben.
11.4. Wanneer Oktalite door schuld niet in staat is om zijn plichten na te komen, kan de besteller een schadevergoeding eisen van maximaal 10% van de waarde van het deel van de levering dat door het achterwege blijven van de levering niet doelmatig in gebruik kan worden genomen. Dit geldt wanneer Oktalite niet grove nalatigheid of opzet kan worden verweten en er geen sprake is van dwingende aansprakelijkheid wegens schending van leven, lichaam of gezondheid. Het recht van de klant om de overeenkomst te ontbinden blijft onverminderd van kracht.
11.5. Schadevergoeding voor kosten die de klant gemaakt heeft in het kader van de reparatie of vervanging van gebreken tegenover zijn klant is uitgesloten wanneer de klant geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht om de reparatie of vervanging of beide te weigeren wegens buitensporigheid van de kosten, niettegenstaande zijn verplichting om de schade te beperken .
11.6. Wanneer een contractuele of buitencontractuele schade- of kostenvergoeding op grond van een gebrek van de waren wordt geëist, gelden de verjaringstermijnen uit punt 9.8. De verjaringstermijnen voor vorderingen op basis van een aansprakelijkheid vanwege de productaansprakelijkheidswetgeving, grove nalatigheid of opzet, schending van leven, lichaam of gezondheid of schending van een wezenlijke contractplicht blijven in alle gevallen van kracht.

12. Terugname van waren, maatwerk
12.1. Het terugsturen van waren zonder defect is alleen toegestaan wanneer vooraf schriftelijke toestemming aan Oktalite is verkregen. De verzending geschiedt op risico van de klant. Voor het terugnemen van de waren berekent Oktalite een verwerkingstarief ter hoogte van 30% van de waarde van de waren. Het staat beide partijen vrij om te bewijzen dat de schade hoger of lager ligt.
12.2. Speciale armaturen en maatwerk mogen niet worden geretourneerd noch geannuleerd. Ook afwijkingen van de standaardkleur, profielinstallaties en voor de individuele klant gemaakte producten gelden als maatwerk.

13. Aanpassingen aan het contract
Voor zover onvoorziene gebeurtenissen in de zin van 4.3 of omstandigheden conform § 313 BGB (verstoring van fundamentele, aan de overeenkomst ten gronde liggende omstandigheden) de economische betekenis of de inhoud van de levering duidelijk veranderen of op de activitei ten van Oktalite van grote invloed zijn, wordt het contract met inachtneming van redelijkheid en billijkheid aangepast. Indien dit economisch gezien niet verantwoord is, is Oktalite gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Wanneer Oktalite van het recht op terug te treden van het contract gebruik wil maken, moet dit nadat de draagwijdte van de gebeurtenis duidelijk zijn, direct aan de klant worden meegedeeld. Dit geldt ook wanneer aanvankelijk met de klant een verlenging van de levertijd overeengekomen was.

14. Slotbepalingen
14.1. Oktalite beschikt over alle eigendoms- en auteursrechten van de offertes, tekeningen en andere documenten (hierna ''documenten'' genoemd). De documenten mogen pas na toestemming van Oktalite aan derden toegankelijk worden gemaakt. De eerste twee zinnen gelden overeenkomstig voor documenten die eigendom zijn van de klant. Deze documenten mogen echter toegankelijk gemaakt worden aan de derden aan wie Oktalite de levering heeft overgedragen.
14.2. Het Duitse recht is van toepassing, met uitzondering van het VN-kooprecht.
14.3. Voor alle geschillen die uit de contractuele relatie voortkomen zijn de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van Oktalite bevoegd.
14.4. Wanneer individuele bepalingen uit het contract met de klant inclusief deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen, tenzij het vasthouden aan het contract voor een partij dan onaanvaardbaar moeilijk zou zijn. Deze Nederlandstalige versie van onze algemene voorwaarden is vertaald uit het Duits. In geval van twijfel is de originele versie in het Duits doorslaggevend.

Oktalite Lichttechnik GmbH
Mathias-Brüggen-Str. 73
50829 Keulen
Duitsland
Ingeschreven in handelsregister te Keulen onder nummer HRB 13 315
Directeur: Eric Heutinck, Thomas Korflür, Stephan Renkes

Stand: 01.08.2021

Downloads

Algemene garantievoorwaarden

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN 2021-07

Contact

Adres

Oktalite Lichttechnik GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 73
50829 Keulen 
Duitsland

Hotline

Ga naar boven

„Special Mention“ in the categories „Excellent Brands - Corporate Brand of the Year“ and Excellent Brands - Building & Elements“